Belajar Islam

Akhlak Islami

Akhlak Islami

Syari'at Islam adalah syari'at yang lengkap dan sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan kepada manusia akidah dan ibadah yang benar saja, bahkan ia mengajarkan pula akhlak yang mulia. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan ...

Buletin Jum'at ... 02 Feb 2016 11:12:15